Погода

В Улан-Удэ небольшой снег, минус 11, сегодня День моржа и День рождения Маслякова

Сельское хозяйство Бурятии

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»: пять лет на агропромышленном рынке Республики Бурятия

Лесные пожары

Власти Бурятии поблагодарили Сибирский региональный центр МЧС России за помощь в период природных пожаров

Будь бдителен

В Гусиноозерске бомж убил приютившего его у себя знакомого

Новости Азии

Жителя Монголии оштрафовали в Бурятии на 700 тысяч рублей

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд багшанарай салин дээшэлүүлхые дурадхаба

Парламентское обозрение

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Новости на бурятском языке 14 Сентября 2017 г., 08:09

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

Үйлэдбэриин паркые ашаглалгын компаниин генеральна директор Галина Поповагай хөөрэһөөр, эндэхи бүхы талмайн 70 хуби хэрэгсээгдэнэ, найман резидент оронхой, тэдэнэй дүрбэниинь үйлэдбэриеэ ябуулжа захаланхай. Тэрэ тоодо, хониной арһаар «Гео Текс Германия» гэһэн фирмын  шэнэ гуримаар мат, юрэ барилгада ба харгын барилгада хэрэгсээгдэхэ тусхай сетка гаргадаг болохо түсэбтэй «Геотекс-Рус» нэгэдэл оролсоно. Түүхэй эд болохо нооһон үйлэдбэриин газарта нөөсэлэгдэгхэй байна, гансал тусхай түхеэрэлгэеэ хүлеэхэ хэрэг үлэнхэй. Багсаамжалан, жэлэй дунда зэргын олзоор бодохо болоо һаа 9 жэлэй туршада дүн хамта 6,9 сая түхэриг олзоборилогдохоор хүлеэгдэнэ. Гадна, ажалай 15 һуури эмхидхэгдэхэ жэшээтэй.

- Ородой Холбоондо иимэ түрүүшын патент болоно. Германида ори ганса тиимэ түхеэрэлгэ хүдэлнэ. Энэ жэл зуун тоонно нооһо худалдажа абаха һанаатайбди. Бүхэли үбэлөө хүдэлжэ, хабар тээшэ түрүүшынгээ эд худалдаанда табиха түсэбтэйбди, - гээд олзо эрхилэгшэ, Арадай Хуралай депутат Баир Доржиев тайлбарилба.

Депутадууд Байгалай архи үйлэдбэрилгын завод нээхэ тухай асуудал мүн лэ зүбшэн хэлсэбэ. Жэлэй 1300 мянган декалитр архи юулэгдэжэ байхаар багсаамжалагдана. Тус түсэл зүбшэн хэлсэлгын шатада байнхай гээд ойлгосотой. Паркын бүхы талмайн 3463,7 дүрбэджэн метрэй дэбисхэр энэ завод эзэлжэ магад. Энэ хэрэгэй зүб мүрөөр ябуулагдаа гээшэ хадань, уласай мүнгэн һанда жэлэй 650 сая түхэриг орожо байха зэргэтэй.

Зүблөөнэй дүнгүүдые согсолжо байха үедөө Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарев үйлэдбэриин паркын хүдэлмэриие һайжараа гээд тэмдэглэхэ юм. Гадна, һунгамалнууд Арадай Хуралай Зүблэлэй суглаанай заабари дурадхалнуудые зохëон баталба.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
24.11.2017

08:27 Город

В Улан-Удэ продолжает действовать комендантский час

08:24 Общество

Глава Бурятии наградил лучших глав районов

08:20 Политика и власть

Депутат Народного Хурала Михаил Гергенов получил золотой значок ГТО

08:15 Экономика, бизнес

Председатель Байкальского банка Сбербанка встретился с главой Бурятии

08:09 Культура

В Иркутске пройдет выставка бурятского оружейника

07:45 Здравоохранение

Бурятская больница признана одной из лучших в России

06:21 Экономика, бизнес

ТГК-14 назвала злостных неплательщиков-юридических лиц

05:59 Город

2,5 тысячи улан-удэнцев за долги остались без горячей воды в этом году

05:43 Спорт

Бассейн в ФСК будет закрыт 4 декабря

05:40 Общество

Мальчик из Улан-Удэ, расследовавший нечестные выборы в школе, попал на передачу к Владимиру Соловьеву

05:27 Общество

Известный тревел-блогер в России Сергей Доля: Байкал не самое главное в Бурятии

05:20 Общество

В Иркутской области медведь украл у охотника два ружья

05:10 Город

В Железнодорожном районе Улан-Удэ произошло подряд два аварийных отключения света

04:59 Общество

В Бурятии поставили спектакль памяти Героя России Алдара Цыденжапова

04:56 Общество

Как работают сервисы государственных служб, обсудят сегодня в Улан-Удэ

04:37 Город

В Улан-Удэ завершили восстановление коллектора на Лебедева

04:16 Общество

В Бурятии судебные приставы восстановили на работе беременную женщину

04:03 Происшествия

В Гусиноозерске бомж убил приютившего его у себя знакомого

03:25 Общество

Бухгалтер больницы на севере Бурятии присвоила миллион рублей

03:08 Экономика, бизнес

Центр продажи услуг ВСЖД обработал более 16 тысяч обращений грузоотправителей

02:33 Погода

В Улан-Удэ небольшой снег, минус 11, сегодня День моржа и День рождения Маслякова

23.11.2017

14:40 Город

На Кипре отметили день Улан-Удэ

13:36 Город

Сувениры из Улан-Удэ признаны одними из лучших в России

12:34 Происшествия

В Улан-Удэ башенный кран раздавил две иномарки

11:45 Общество

Жители Улан-Удэ пожаловались на пансионат для престарелых в их доме

11:28 Общество

Депутата Николая Будуева возмутила туалетная бумага на столе в улан-удэнской закусочной

11:06 Погода

В ближайшие сутки по Бурятии до 34 мороза

11:00 Общество

В Бурятии выбрали лучшего спасателя

10:55 Политика и власть

Народный Хурал Бурятии утвердил повестку очередной сессии

10:52 Экономика

Народный Хурал: Резкого увеличения производства молока в Бурятии не ощущаем

«« Ноябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Алексей

30.10 14:59

Дорога хорошая, но с неё нет съезда в СНТ "60лет Бурятии" В место съезда там обрыв в 30 сантиметров. Из-за отсутствия съездов не надо платить деньги подрядным организациям.

27 километров дорог отремонтировали в Заиграевском районе Бурятии

Сергей

26.10 07:24

Взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный нашкодивший ребёнок. Никакого чувства собственного достоинства. ну признался бы что так мол и так, всякое бывает. Но зачем врать, извиваться? Фу! как всё это противно и мерзко.

Федор Бураев пытался в суде обжаловать решение о лишении водительских прав

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

Система Orphus