Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

В Народном Хурале прорабатывают механизмы внедрения научных разработок бурятских ученых в массовое применение

Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем 6 градусов

Выборы в Бурятии

Праймериз на главу Бурятии единороссы проведут по закрытой модели

Будь бдителен

В Бурятии за сутки произошло 28 дорожных аварий

Новости Азии

Общественные слушания по монгольским ГЭС пройдут в Улан-Удэ 21 и 31 марта

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

В Бурятии на рубль господдержки привлекли почти 25 рублей инвестиций

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Новости на бурятском языке 19 Декабря 2016 г., 08:12

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

Амжалта туйлагшадые шагналгын ёһолой урда Вячеслав Наговицын залуу олзотоной болоод шабинарай танилсалгын үзэсхэлэн эрьежэ, түсэлнүүд тушаань һонирхон һурагшалаа. Гильбирын дунда һургуулиинхидай буланда һургуулиингаа газар дээрэ ургуулһан ногоон эдеэн дэлгэгдэнхэй, энээниие обёорһон Толгойлогшо Вячеслав Наговицын энэ дүршэл бүхы һургуулинуудта абхуулбал һайн һэн, гээд тэмдэглээ.

Вячеслав Наговицын Захааминай аймагай Михайловкын һургуулиин буланда табяатай «Хуша модоно элшэ хүсэн» гэһэн гаршаг доро хуша модоной харуулдаһа, һамарайнь хальһа, борбоосгойн холтоһо мэтые хэрэглэн бүтээгдэһэн унтариин хэрэгэлнүүд – дэрэ, хэбтэри, гадна, авто унаагай һууринууд, хүнэй бэедэ һайн гуталай дүрэнхэ гэхэ мэтые үзэжэ, ехэтэ һонирхоо.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

Лента новостей
20.02.2017

12:20 Экономика, бизнес

Серия наездов на опоры ЛЭП произошла в Бурятии с начала года

12:04 Политика и власть

Врио главы Бурятии встретился с губернатором Иркутской области

12:01 Экономика, бизнес

ЛВРЗ в Улан-Удэ планирует освоить ремонт новых электровозов

11:56 Экономика, бизнес

Полмиллиарда рублей инвестируют в модернизацию Улан-Удэнского ЛВРЗ

11:32 Политика и власть

Экс-главу Бурятии Вячеслава Наговицына представят к государственной награде

11:28 Происшествия

Житель Бурятии ограбил железнодорожную базу на 300 тысяч рублей

11:22 Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем 6 градусов

11:14 Город

В центре Улан-Удэ на Сагаалган откроют продажу освященной продукции

11:04 Экономика, бизнес

Проект "Продовольственный сертификат" продлят в Бурятии на 2017 год

10:43 Общество

10,5 миллионов рублей отсудили потребители Бурятии в 2016 году

10:30 Культура

В Бурятии озвучили программу масленичных гуляний

10:25 Общество

21 семейная пара в Улан-Удэ сдала кровь

09:46 Город

Улан-удэнцев приглашают на Масленицу в парк Орешкова

09:42 Экономика, бизнес

Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

09:26 Экономика, бизнес

На Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии уменьшилась выработка электроэнергии

09:18 Происшествия

Жителя Бурятии поймали с 1,5 килограммами марихуаны

09:07 Общество

Бурятский битбоксер к Сагаалгану выпустил клип-мантру

08:49 Происшествия

В Улан-Удэ неизвестный изнасиловал девушку

08:34 Культура

В Бурятии впервые станцуют ехор на льду Байкала

08:27 Город

Ярмарка сувениров откроется сегодня в Улан-Удэ

08:22 Происшествия

Житель Кижингинского района Бурятии незаконно срубил сосны на 120 тысяч рублей

08:03 Культура

В Бурятии выбрали лучшего исполнителя на хууре

07:57 Образование

В Бурятии треть студентов по окончании вуза не смогли найти работу по специальности

07:39 Город

Мэр Улан-Удэ Александр Голков стал почетным гражданином японского города Ямагата

07:27 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ компания отказалась заниматься реконструкцией Национальной библиотеки

07:19 Экономика, бизнес

В Бурятское УФАС пожаловались на «Адидас»

06:36 Спорт

Лучших спортсменов Бурятии наградили премией «Золотой Олимп»

06:29 Эко-Новости

Общественные слушания по монгольским ГЭС пройдут в Улан-Удэ 21 и 31 марта

06:22 Экономика, бизнес

Алексей Цыденов в марте планирует большую встречу с бизнесом Бурятии

06:01 Спорт

Александр Цоктоев из Бурятии отправится на Сурдлимпийские игры-2017

«« Февраль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
18
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 

Александра

19.02 18:01

прописка городская, справка есть,школа 54 а обед бесплатный (пюре картоф.хлеб и чай)когда дети которые сидят за соседним столом и кушают платно ели все это  котлета =вопрос какая сумма выделяется на льготные обеды???

64 миллиона рублей выделили из бюджета на организацию горячего питания школьников Улан-Удэ

Надежда

19.02 06:37

Уважаемый Алексей Самбуевич! Так хочется, чтобы наше правительство повернулось лицом к простым учителям, которые отдают все силы для повышения образованности наших детей-детей республики. Зарплата низкая, требования высокие. Как выжить? Раньше в школу шли по призванию, а сейчас-из безысходности. Помогите!

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал о своей семье

Баир Дмитриевич

16.02 14:42

София, я как житель Бурятии, искренне не понимаю - у нас что, какие то проблемы с бурятским языком в республике? Я захотел - в любое учреждение на бурятском обратился... Свободно общаюсь на бурятском где и когда хочу. Никто мне не запретил и косо никогда не посмотрел. На всех уровнях поддержка языка. Я как этнический бурят даже слегка в недоумении - зачем бурятский является обязатетельным предметом в школе? Зачем он русским? Я, допустим, за факультативное преподавание бурятского языка.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал о своей семье

Система Orphus