Погода

В Улан-Удэ сегодня днем временами снег, 10 градусов мороза, день рождения игры «World of Warcraft»

Сельское хозяйство Бурятии

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»: пять лет на агропромышленном рынке Республики Бурятия

Лесные пожары

Власти Бурятии поблагодарили Сибирский региональный центр МЧС России за помощь в период природных пожаров

Будь бдителен

Сотрудник пресс-службы МВД спас улан-удэнку от агрессивного мужчины с ножом

Новости Азии

Жителя Монголии оштрафовали в Бурятии на 700 тысяч рублей

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай депутадууд багшанарай салин дээшэлүүлхые дурадхаба

Парламентское обозрение

Кандидат на пост зампреда по инфраструктуре прибудет в Улан-Удэ 28 ноября

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Новости на бурятском языке 19 Декабря 2016 г., 08:12

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

Амжалта туйлагшадые шагналгын ёһолой урда Вячеслав Наговицын залуу олзотоной болоод шабинарай танилсалгын үзэсхэлэн эрьежэ, түсэлнүүд тушаань һонирхон һурагшалаа. Гильбирын дунда һургуулиинхидай буланда һургуулиингаа газар дээрэ ургуулһан ногоон эдеэн дэлгэгдэнхэй, энээниие обёорһон Толгойлогшо Вячеслав Наговицын энэ дүршэл бүхы һургуулинуудта абхуулбал һайн һэн, гээд тэмдэглээ.

Вячеслав Наговицын Захааминай аймагай Михайловкын һургуулиин буланда табяатай «Хуша модоно элшэ хүсэн» гэһэн гаршаг доро хуша модоной харуулдаһа, һамарайнь хальһа, борбоосгойн холтоһо мэтые хэрэглэн бүтээгдэһэн унтариин хэрэгэлнүүд – дэрэ, хэбтэри, гадна, авто унаагай һууринууд, хүнэй бэедэ һайн гуталай дүрэнхэ гэхэ мэтые үзэжэ, ехэтэ һонирхоо.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
23.11.2017

08:29 Экономика, бизнес

ТГК-14 запустило мобильное приложение для оплаты счетов

08:10 Общество

В Улан-Удэ на учениях «взорвали» гостиничный комплекс

07:10 Общество

ОМОН Бурятии вернулся из Северо-Кавказского региона

07:08 Политика и власть

В Бурятии проходит учителей бурятского языка «Эрхим багша - 2017»

07:00 Общество

Четыре пешеходных перехода введет в эксплуатацию ВСЖД до конца года

06:22 Город

В Улан-Удэ уже появились новогодние елки

06:14 Общество

Жителя Монголии оштрафовали в Бурятии на 700 тысяч рублей

06:13 Политика и власть

Кандидат на пост зампреда по инфраструктуре прибудет в Улан-Удэ 28 ноября

05:54 Политика и власть

Глава Бурятии попал в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров в России

05:49 Общество

В Улан-Удэ малолетняя мать сбежала из роддома, прихватив ребенка

05:36 Общество

Судебные приставы Бурятии задержали подозреваемого в кражах

05:27 Общество

В Бурятии запустят систему экстренных служб по единому номеру «112»

05:15 Образование

Зарплату учителей Бурятии поднимут на 4 процента

05:07 Экономика, бизнес

В Бурятии выявили очередной факт махинаций с прибором учета электроэнергии

05:00 Экономика, бизнес

В Бурятии ввели еще 30 километров дороги до границы с Монголией

04:47 Экономика, бизнес

В Бурятии завели уголовное дело на руководителя рыболовного предприятия, не выплачивающего зарплату

02:36 Погода

В Улан-Удэ сегодня днем временами снег, 10 градусов мороза, день рождения игры «World of Warcraft»

22.11.2017

13:44 Экономика, бизнес

Глава Бурятии: Фермам нужна прописка

11:35 Город

Улан-удэнцы более ста раз пожаловались через мобильное приложение

11:28 Город

В Улан-Удэ общественники приняли после реконструкции парк им. Жанаева

11:24 Происшествия

В Бурятии мужчина поссорился с другом и ударил его ножом

11:00 Политика и власть

Арадай Хуралай депутадууд багшанарай салин дээшэлүүлхые дурадхаба

10:53 Экономика, бизнес

Крупнейший в России мясной производитель «Мираторг» готов закупать скот из Бурятии

10:30 Новости на бурятском языке

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

09:59 Культура

Даши Намдаков работает с голливудским Джеймсом Кэмероном над проектом в Китае

09:38 Город

Цирк Бурятии рассказал, как готовит новый номер

09:22 Новости на бурятском языке

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

09:21 Политика и власть

Замминистра природных ресурсов Бурятии выпустили из СИЗО

09:01 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ подешевели авиабилеты до Хабаровска

08:40 Экономика, бизнес

Буряад уласай холо захын аймагуудаар наранай элшэ хүсэнэй станцинууд баригдаха

«« Ноябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Алексей

30.10 14:59

Дорога хорошая, но с неё нет съезда в СНТ "60лет Бурятии" В место съезда там обрыв в 30 сантиметров. Из-за отсутствия съездов не надо платить деньги подрядным организациям.

27 километров дорог отремонтировали в Заиграевском районе Бурятии

Сергей

26.10 07:24

Взрослый человек, а ведёт себя как невоспитанный нашкодивший ребёнок. Никакого чувства собственного достоинства. ну признался бы что так мол и так, всякое бывает. Но зачем врать, извиваться? Фу! как всё это противно и мерзко.

Федор Бураев пытался в суде обжаловать решение о лишении водительских прав

валерий

23.10 13:44

надо самого главу района уволить с работы как не оправдавшему доверия народа!

СМИ: Еравнинские учителя возмущены кадровой политикой местной администрации

Система Orphus