Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

В Народном Хурале обсудят взаимодействие молодых ученых с бизнес-сообществом

Погода

В Бурятии завтра днем местами снег, на дорогах гололедица

Выборы в Бурятии

Праймериз на главу Бурятии единороссы проведут по закрытой модели

Будь бдителен

Жительница Бурятии воткнула ножницы в спину отчима

Новости Азии

В Бурятии на границе с Монголией уничтожили шесть центнеров киви из Греции

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Депутаты Народного Хурала Бурятии снова заслушают отчет о программе социально-экономического развития

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Новости на бурятском языке 19 Декабря 2016 г., 08:12

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

 Манай улас гээ һаа, дүн хамта 85 сая түхэригэй 18 хэмжээ ябуулга тэрэ түсэбтэ оруулагдаба. Тодорхойлбол, Байгал далайе хамгаалха талаар гүрэн түрын заршамаар хараалагдаһан ажалнууд, Холбоолжоной уурхайе үгы хэхэ талаар ажаябуулганууд, Стеклозавод оршондо газарта доро нефть хадагалалгые усадхаха гэхэ мэтын ажалнууд удаадахи гурбан жэлэй туршада ябуулагдахаар хараалагдана, - гээд Сафьянов тэмдэглэбэ.

Тэрээнһээ гадуур 2017 ондо республика дотор хатуу хаядаһа буйлуулан хадагалха гурбан полигон баригдаха. Сафьяновай үгөөр, үни хада усадхагдахаар болоһон Хойто Байгалай шадархи сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые һэльбэн шэнэлхэ түсэлнүүд зохёогдоотой. Энэ талаар хойто жэл Буряад Уласай Барилгын яаманай үмэнэһөө энэ хэрэг бэелүүлгэдэ тусхай ажал ябуулагдаха, харин  2018 ондо одоошье гүрэн түрын зүгһөө мүнгэ татажа туршаха һанамжа бии.

 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

Лента новостей
28.02.2017

13:14 Происшествия

Житель Бурятии пытался перекинуть в колонию девять сотовых телефонов

13:04 Экономика, бизнес

ВСЖД пополнила бюджет Бурятии на 84 миллиона рублей

12:46 Общество

В Бурятии будут судить чиновника, поселившего сирот в непригодный дом

12:18 Происшествия

В Бурятии на ходу загорелся большегруз

12:04 Погода

В Бурятии завтра днем местами снег, на дорогах гололедица

12:00 Политика и власть

Правительство Бурятии собирает предложения по ремонту дорог в Улан-Удэ

11:55 Территории

В Бурятии на границе с Монголией уничтожили шесть центнеров киви из Греции

11:42 Город

В Улан-Удэ выбрали лучшие туристические сувениры

11:31 Экономика, бизнес

Врио главы Бурятии Алексея Цыденова в совете директоров РЖД сменит другой представитель Минтранса

11:02 Происшествия

Житель Бурятии пытал знакомого, чтобы узнать пин-код карты

10:54 Экономика, бизнес

Директор фонда регионального развития Бурятии уходит в отставку

10:40 Происшествия

В Бурятии шесть подростков сбежали из реабилитационного центра

10:17 Политика и власть

В правительстве Карелии ожидают назначение Александра Чепика

10:13

В Народном Хурале обсудят взаимодействие молодых ученых с бизнес-сообществом

10:09 Общество

Бурятские певицы выпустили в Сагаалгану клип

09:53 Политика и власть

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов обсудил с Рослесхозом пожароопасный сезон 2017 года

09:47 Экономика, бизнес

Сбербанк и Росавтодор заключили соглашение на Российском инвестиционном форуме

09:35 Происшествия

Жительница Бурятии лишилась трех тысяч рублей, которыми хвасталась перед собутыльниками

09:28 Город

В Улан-Удэ отбирают участников для телешоу «Золотая модель Бурятии»

09:18 Происшествия

В Бурятии школьник украл деньги из дома пенсионера

08:50 Спорт

Футбольная команда из Бурятии поборется за поездку в Лондон

08:47 Общество

«Лесные» диспетчеры Бурятии выдержали всероссийские учения

08:34 Общество

Заболеваемость гриппом на ВСЖД ниже в три раза, чем у населения регионов

07:53 Происшествия

В Бурятии на пилораме мужчине отрезало четыре пальца на руке

07:48 Экономика, бизнес

Депутаты Народного Хурала Бурятии снова заслушают отчет о программе социально-экономического развития

07:35 Происшествия

Жительница Бурятии воткнула ножницы в спину отчима

07:22 Общество

Электрички из Улан-Удэ до Петровского завода будет ходить два раза в неделю

07:09 Общество

Специалист питерского центра Альбрехта отберет детей Бурятии на восстановительное лечение

06:58 Политика и власть

Бывший зампред правительства Бурятии Александр Чепик отказывается комментировать свое новое место работы

06:53 Город

Двухэтажный дом с сауной сгорел в Улан-Удэ

«« Февраль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
 

георгий

28.02 06:08

Желания сильных для слабых как закон, нарушение
которого карается с большими потерями.
Продадим воду, куда же нам деться, тем более это сделают за нас совсем другие люди и только для себя.  Фильм Андрея Кондрашова " Война за воду"2016

СМИ: Китай предлагает провести на свою территорию трубопровод из Байкала

ner uge

27.02 04:10

последний абзац позабавил конечно, чиновники как всегда живут на своей планете, люди на своей.

Аюр Гармаев: В Бурятии нужно больше переносить инновации в бизнес

АлекГ

23.02 12:29

До Пекина и 10 метровой трубы не хватит, выпьют по дороге. Так что объемы будут большие и ущерб Байкалу будет огромным.

СМИ: Китай предлагает провести на свою территорию трубопровод из Байкала

Система Orphus