Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

Съезд депутатов: В Бурятии есть риски сокращения золотодобычи

Погода

Синоптики Бурятии обещают холодный ноябрь

Выборы в Бурятии

Александр Голков: Следующие выборы мэра Улан-Удэ будут прямыми

Сельское хозяйство Бурятии

Бато Семенов: Бурятии еще не поздно развивать сельское хозяйство

Лесные пожары

В Бурятии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

Будь бдителен

МВД Бурятии сообщает о снижении числа преступлений

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

Съезд депутатов: В Бурятии есть риски сокращения золотодобычи

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Новости на бурятском языке 19 Декабря 2016 г., 07:12

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэд тухай дүрим дотор «Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай» хуули ёһоор «Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэн» гэһэн зэргэдэ хүртэгшэдэй нэрэ, обог, эсэгын нэрэ гэхэ мэтын мэдээнүүд оруулгададаг гуримтай. Тиихэдээ хүндэтэ энэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэн саг болзорһоо уламжалан, тоглолтын дугаар үгтэхэ жэшээтэй. Хүн бүхэндэ өөрын онсо  хуудаһан зорюулагдаха. Тэндэ фото зурагынь, намтарынь болоод аша габьяань тайлбалагдаһан байха. «Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэн» гэһэн нэрэ зэргэ имагтал Буряад ороной урда аша габьяагай түлөө ниитын сэгнэлэй эгээл үндэр хайра хэргэм мүн гээд һануулая. 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
23.10.2017

11:44 Происшествия

В Бурятии за выходные сгорели три бани и дом

11:34 Происшествия

В Бурятии подросток получил ножом в шею от своего 33-летнего собутыльника

10:57 Здравоохранение

Кого спасать первым: Больница им. Семашко внедряет медицинскую сортировку пациентов по мировым стандартам

10:51 Происшествия

Житель Бурятии украл у прохожего мобильный телефон

10:46 Экономика, бизнес

Проблемы бизнеса обсудят на форуме в Улан-Удэ

10:42 Общество

ТГК-14 приняла участие в молодежном форуме энергетиков

10:36 Здравоохранение

В Бурятии 60% женщин страдают от избыточного веса

10:08 Общество

Лидер группы Аэросмит познакомился с «гуттаперчевыми» девочками из Бурятии

09:52 Экономика, бизнес

В Бурятии рассказали, что даст Улан-Удэ звание «Стартап-столицы России 2018»

09:40 Политика и власть

Алексей Цыденов из-за напряженного графика не успевает учить бурятский язык

09:05 Экономика, бизнес

Съезд депутатов: В Бурятии есть риски сокращения золотодобычи

08:59 Общество

Судебные приставы: В Бурятии генеральный директор-должник не взыскивал с себя алименты

08:42 Происшествия

Фура с лопнувшим колесом слетела с трассы (ФОТО)

08:38 Общество

Глава Северомуйска заявил о финансовой несостоятельности городского округа

08:21 Общество

МТС советует, как в режиме онлайн записать ребенка в детский сад и школу

08:18 Экономика, бизнес

Съезд депутатов: В 2018 году в Бурятии в нулевом чтении рассмотрят стратегию развития-2035

08:00 Экономика, бизнес

Съезд депутатов: Северным районам Бурятии срочно нужна дорога «Курумкан – Новый Уоян»

07:52 Общество

Девочка из Бурятии представила свою коллекцию одежды на неделе моды в Москве

07:43 Экономика, бизнес

Бато Семенов: Бурятии еще не поздно развивать сельское хозяйство

07:27 Общество

В Улан-Удэ выяснили, где ищут работу люди старше 55

07:23 Политика и власть

Баир Цыренов: каждый район Бурятии должен найти свою фишку для развития

07:02 Политика и власть

«Удочка с оснасткой»: на съезде депутатов всех уровней обсудили, где районам Бурятии взять деньги

06:54 Происшествия

Житель Бурятии продал украденный ноутбук, чтобы купить подарок подруге

06:49 Происшествия

Житель Бурятии перевозил на крыше машины свыше килограмма марихуаны

06:25 Экономика, бизнес

Долги по зарплате на предприятиях Улан-Удэ за месяц выросли почти на 3 миллиона рублей

06:11 Экономика, бизнес

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» принял участие в выставке племенного животноводства

05:50 Погода

Синоптики Бурятии обещают холодный ноябрь

05:34 Погода

В Улан-Удэ потеплеет до +13, отмечается международный день снежного барса

05:20 Политика и власть

Оставлять на местах больше налога на добычу полезных ископаемых попросили районы Бурятии

05:10 Экономика, бизнес

ТГК-14 снова дарит подарки добросовестным потребителям в Улан-Удэ

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

вопрос

16.10 10:53

Сейчас этот фейковый митинг и обращение про "недостоин" везде будете повторять в связи с работой Наговицына???? По такому трафарету "Он добился решения вопроса Х для Бурятии, напомним, что против него выступили местное ЛДПР и Батодалай" :))))))))))))))

Вячеслав Наговицын занялся завершением в Бурятии строительства онкологического центра

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Система Orphus