Молодые ученые - научный потенциал Бурятии

В Народном Хурале прорабатывают механизмы внедрения научных разработок бурятских ученых в массовое применение

Погода

В Бурятии ночью до 41 градуса мороза

Выборы в Бурятии

Праймериз на главу Бурятии единороссы проведут по закрытой модели

Будь бдителен

Житель Бурятии зарезал знакомого за разбитое окно

Новости Азии

За неделю в Монголию и Китай из Бурятии вывозили муку, крупы, комбикорма и приправы

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

В Бурятии на рубль господдержки привлекли почти 25 рублей инвестиций

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Новости на бурятском языке 19 Декабря 2016 г., 07:12

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэд тухай дүрим дотор «Буряад Уласай гүрэнэй шагналнууд тухай» хуули ёһоор «Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэн» гэһэн зэргэдэ хүртэгшэдэй нэрэ, обог, эсэгын нэрэ гэхэ мэтын мэдээнүүд оруулгададаг гуримтай. Тиихэдээ хүндэтэ энэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэн саг болзорһоо уламжалан, тоглолтын дугаар үгтэхэ жэшээтэй. Хүн бүхэндэ өөрын онсо  хуудаһан зорюулагдаха. Тэндэ фото зурагынь, намтарынь болоод аша габьяань тайлбалагдаһан байха. «Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэн» гэһэн нэрэ зэргэ имагтал Буряад ороной урда аша габьяагай түлөө ниитын сэгнэлэй эгээл үндэр хайра хэргэм мүн гээд һануулая. 

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

15 Декабря 2016 г.

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана.

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

Лента новостей
19.02.2017

05:22 Происшествия

Почти 150 бытовых пожаров произошло в Бурятии с начала года

05:00 Образование

В Бурятии 15,2 тысяч студентов учится по очной форме

04:49 Территории

На Байкале открылась еще одна ледовая дорога

04:44 Экономика, бизнес

Селенгинск получил статус ТОРа

04:36 Общество

Лудуб Очиров из Бурятии получил в Москве награду «Горячее сердце»

04:28 Город

Шесть домов в Улан-Удэ на 12,5 часов отключили от холодной воды

04:11 Происшествия

Спасатели Улан-Удэ спасли из пожара шесть человек

03:42 Происшествия

Житель Джидинского района Бурятии избил дядю кочергой

03:23 Происшествия

В Улан-Удэ водитель МАЗа сбил мужчину

17.02.2017

12:13

В Народном Хурале прорабатывают механизмы внедрения научных разработок бурятских ученых в массовое применение

11:47 Происшествия

Житель Бурятии зарезал знакомого за разбитое окно

11:43 Общество

Буроголовая гаичка-пухляк из Бурятии стала символом года птиц

11:29 Культура

В Москве в честь юбилея бурятского скульптора Даши Намдакова готовят выставку

11:17 Политика и власть

Владимир Путин встретился с экс-главой Бурятии Вячеславом Наговицыным

11:11 Экономика, бизнес

Дирекция спортивных сооружений победила в конкурсе «Лучшая услуга года» в Бурятии

11:06 Общество

Бурятия попала в середину блинного рейтинга России

10:53 Погода

В выходные в Бурятии ожидают сильный ветер и метели

10:26 Общество

В Бурятии с бывшего военного взыскали 300 тысяч за ущерб государству

10:24 Общество

ВСЖД продолжит укрепление берегов на юге Байкала

10:12 Общество

В Бурятии мужчина обокрал пенсионерку, в доме которой распивал спиртное

09:50 Экономика, бизнес

За неделю в Монголию и Китай из Бурятии вывозили муку, крупы, комбикорма и приправы

09:35 Общество

За неделю в автомобильном пункте пропуска «Кяхта» досмотрели 87 тонн экспортной продукции

09:20 Город

Точная дата запуска трамваев на кольцевой развязке Улан-Удэ пока неизвестна

09:12 Эко-Новости

Врио главы Бурятии недоволен подготовкой программы региона по сохранению Байкала

09:12 Общество

В Бурятии уничтожили 360 килограммов груш

08:49 Общество

Из Иркутска в Улан-Удэ пытались провезти мясо птицы без документов

08:37 Происшествия

На Алтай, где туристический вертолет упал в озеро, направили глубоководный аппарат

08:29 Общество

В Бурятии снова украли еду

08:21 Общество

Жителей Бурятии ожидает короткая рабочая неделя

08:14 Экономика, бизнес

По просьбе Монголии в Бурятии в начале Сагаалгана пункт пропуска «Монды-Ханх» работать не будет

«« Февраль 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 

Баир Дмитриевич

16.02 14:42

София, я как житель Бурятии, искренне не понимаю - у нас что, какие то проблемы с бурятским языком в республике? Я захотел - в любое учреждение на бурятском обратился... Свободно общаюсь на бурятском где и когда хочу. Никто мне не запретил и косо никогда не посмотрел. На всех уровнях поддержка языка. Я как этнический бурят даже слегка в недоумении - зачем бурятский является обязатетельным предметом в школе? Зачем он русским? Я, допустим, за факультативное преподавание бурятского языка.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов рассказал о своей семье

вася

15.02 07:37

Цыденов д. быть доступен не только членам медиасовета, в противном случае, будет испорчен-ный телефон как всегда, народ будет вне поля игры. надо включать энергию народа бурятии.

В Бурятии предложили создать медиасовет

Оксана

15.02 02:24

А в феврале уже про Пионер говорить сильно поздно(((

Север Бурятии оказался в транспортной блокаде

Система Orphus