Политическая Бурятия: районы готовятся к масштабному съезду депутатов

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

Погода

В Бурятии на Байкале предстоящей ночью снегопады, днем ожидается до +9

Выборы в Бурятии

В России началась подготовка к выборам президента страны

Сельское хозяйство Бурятии

Зампред по АПК Бурятии: надо, чтобы сельхозпродукция из Бурятии попала на мировой рынок

Лесные пожары

В Бурятии Петр Мордовской поставил руководителю авиалесохраны «двойку» за кадровую работу

Будь бдителен

В Бурятии пьяная беременная женщина убила сожителя и пыталась выдать это за суицид

Новости Азии

Моноспектакль режиссера из Улан-Удэ в Монголии чуть не сорвался из-за снежной бури

Парламентское обозрение

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Новости на бурятском языке 15 Декабря 2016 г., 07:12

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана. 

2016 ондо шоно агнаха хэрэгтэ бүхы аймагуудаар 1500-аад ангуушад хабаадуулагдаа. Энэ сагта 45 бригада хүдэлжэ байна. Декабриин эхинэй баримтаар, агнууриин дэбисхэр дээгүүр 750 шоно олзобрилогдоод байна, зүгөөр үбэлэй дүүрэтэр үшөө 800-ад шоно олзоборилхоор хараалагдана. 

Гэхэ зуура, нютаг нугануудай захиргаануудай мэдээгээр, илангаяа, Түнхэнэй, Зэдын, Яруунын аймагуудта шононууд бүри годооржо, малһаа байха хүндэшье аюултай болонхой. Энээнһээ боложо Яруунын аймагай Тэлэмбэ тосхонодо мал нилээд хосорно. «Комсомольский» хамтаралай түрүүлэгшэ Жаргал Токтохоевай дуулгаһаар, энэ жэл эртын үбэлэй тогтоһоор үлэн шононууд хохидолто агнуурияа бүри октябрь сооһоо эхилээ. 

- Намар һаял эхилбэ гэхэдэ, үдэр бүри шахуу нэгэ толгой шонын хүнэһэн болоно. Хоро хаяха, баймга урьха, хапха табиха арганууд хоригдонхой гээд мэдээжэ. 

Нютагай ангуушад үдэжэ мэдэһэн арьяатадтай тэнсүү үрэ дүнтэйгөөр тэмсэхэ арга нүхэсэлгүйдэнэ гээд сэхыень хэлэлтэй.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

14 Сентября 2017 г.

Буряад уласта үйлэдбэриин парк 70% хэрэгсээгдэнэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд үйлэдбэриин парк хоëрдохиëо эрьежэ хараба. Түрүүшынхиеэ тиишэ ябахадань гайтайл байдал үзэгдөө һэн: Резидентнүүд үсөөн, саашанхи хараа бодол үгы шахуу, паркые ашаглахада гарзатай г. м. Мүнөө жэл энэ хэрэгтэ улас түрын мүнгэн һанһаа наймам сая түхэриг һомологдоо, гээд уласай парламентын хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

14 Сентября 2017 г.

Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Алексей Цыденов түрүүлэгшын орлогшонор баталагдаха

Буряад Уласта Арадай Хуралай һаяын хуралдаан дээрэ Засаг Газарай шэнэ бүридхэл зүбшэгдэхэ байна. Энэ шалтагһаа хуралдаагаа 9 һарын 28-һаа 10 һарын 3 хойшолуулха тухай шиидхэгдэбэ – хэрэгтэй саарһанууд тэрэ болотор бэлдэгдэхэ жэшээтэй. Тусхай захиралтада уласай парламентын түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев гар табиба.

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

Лента новостей
17.10.2017

11:55 Погода

В Бурятии на Байкале предстоящей ночью снегопады, днем ожидается до +9

11:49 Происшествия

Улан-удэнец избил и ограбил друга

11:29 Экономика, бизнес

Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам

11:11 Территории

В Бурятии директоров лесхозов и лесничеств отчитали за пьянство на работе

10:52 Общество

Российский детский фонд выделит стипендии талантливым детям из Бурятии

10:50 Происшествия

В Бурятии скончалась девочка, которую пьяный водитель сбил на «зебре»

10:43 Эко-Новости

В Бурятии Петр Мордовской поставил руководителю авиалесохраны «двойку» за кадровую работу

10:37 Политика и власть

В Народном Хурале подготовили резолюцию съезда депутатов

10:35 Культура

Пианист из Улан-Удэ Дмитрий Маслеев выпустил дебютный альбом

10:22 Общество

Суд обязал засчитать внесённые через БайкалБанк деньги за тепло

10:19 Политика и власть

В Народном Хурале Бурятии стартовало обсуждение бюджета на 2018 год

10:07 Происшествия

В Улан-Удэ задержали сбежавшего из Иркутской колонии осужденного

10:05 Происшествия

В Бурятии две женщины пытались обокрасть железнодорожную базу

09:57 Политика и власть

В Бурятии районные депутаты поднимут вопросы исполнения «майских указов»

09:51 Общество

Полиция Бурятии нашла 12 нелегальных мигрантов

09:46 Общество

В Бурятии нашли подростка, пропавшего еще весной

09:15 Политика и власть

Глава Бурятии принимает участие в форуме в Сколково

08:58 Эко-Новости

Активисты ОНФ убрали свалку в Кяхте

08:51 Образование

В Бурятии выбирают лучшего учителя музыки

08:20 Экономика, бизнес

Буряад уласта хүдөө ажахын «Гарантия-2» бүлгэмдэ ушаруулагдаһан гарзын мүрдэлгэ эдэбхижүүлэгдэбэ

07:49 Общество

Буряад уласта энэ сагһаа наһа гүйсөөгүйшүүлдэ электрон тамхи худалдаһанай түлөө ялада татагдадаг болохо

07:44 Политика и власть

Нового главу Селенгинского района Бурятии выберут в декабре

07:36 Город

Мэрия Улан-Удэ сообщила, где в городе расширили дороги и перекрестки

07:29 Город

На главной площади Улан-Удэ посадили голубые ели

07:23 Город

В Улан-Удэ представили варианты строительства третьего моста через Уду

07:08 Общество

В Бурятии бесследно пропала мать троих детей

07:02 Культура

Минкульт России намерен «заморозить» пристрой к Национальной библиотеке в Улан-Удэ

06:22 Территории

ВСЖД снова меняет расписание поездов дальнего следования

06:17 Общество

Команда Бурятэнерго прошла в финал республиканской лиги КВН

06:09 Общество

«Эмхи гуримшуулха шухала»: Буряадай улад зон балконоо тусхай хэбээр шэллэхээр уялгалагдаба

«« Октябрь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Валерий Николаевич

15.10 00:08

А кто думает о людях им бы деньги в бухать и половину украсть а поездов и электричек нет как и платформы.

В Бурятии ВСЖД открыла новый вокзал в Заиграево, подробности

Руслан

11.10 17:36

Сбербанк всегда поддерживает выдающихся студентов! А так же уделяет много внимания обучению финансовой грамотности, что априори не может быть бесполезным.

Студенты Бурятии получили именные стипендии Сбербанка

Александр

09.10 12:27

Закон конечно нужный. Фасады многих жилых домов выглядят пестро и негармонично. Но вид города портят в большей степени хрущевки и неблагоустройки, а также мусор во дворах. Мне кажется нужно начать с уборки и причем генеральной, а балконы....

Мэрия Улан-Удэ рассказала, как будет работать новый закон «о балконах»

Парфирич

08.10 14:17

Константин Коханов: Позор властям, на несогласованных митингах «по всей России», в поддержку Алексея Навального, задержали почти триста человек.
#####
Как жаль, что только задержали,
Пора сажать и высылать,
Всех тех, кто раньше не сбежали,
Туда, где «божья благодать».
Где пуль резиновых не жалко,
И водомёты всюду есть,
И митингующим не жарко,
И лет на двадцать можно сесть.

В Улан-Удэ прошел митинг в поддержку Алексея Навального

Система Orphus