Новый год

В новогодние каникулы поездами воспользовались пять миллионов человек

Погода

В Улан-Удэ днем до 20 мороза, сегодня Крещенский сочельник

Отопительный сезон

Минстрой Бурятии напомнил, сколько продлится отопительный сезон в районах

Будь бдителен

В Бурятии в 2016 году 70% госуслуг Госавтоинспекцией оказано в электронном виде

Новости Азии

На границе с Монголией обнаружили сгоревший труп в багажнике автомобиля

Новости на бурятском языке

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Парламентское обозрение

Жители Клюевки попросили депутата Баира Цыренова помочь с участком под новое кладбище

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Новости на бурятском языке 15 Декабря 2016 г., 07:12

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана. 

2016 ондо шоно агнаха хэрэгтэ бүхы аймагуудаар 1500-аад ангуушад хабаадуулагдаа. Энэ сагта 45 бригада хүдэлжэ байна. Декабриин эхинэй баримтаар, агнууриин дэбисхэр дээгүүр 750 шоно олзобрилогдоод байна, зүгөөр үбэлэй дүүрэтэр үшөө 800-ад шоно олзоборилхоор хараалагдана. 

Гэхэ зуура, нютаг нугануудай захиргаануудай мэдээгээр, илангаяа, Түнхэнэй, Зэдын, Яруунын аймагуудта шононууд бүри годооржо, малһаа байха хүндэшье аюултай болонхой. Энээнһээ боложо Яруунын аймагай Тэлэмбэ тосхонодо мал нилээд хосорно. «Комсомольский» хамтаралай түрүүлэгшэ Жаргал Токтохоевай дуулгаһаар, энэ жэл эртын үбэлэй тогтоһоор үлэн шононууд хохидолто агнуурияа бүри октябрь сооһоо эхилээ. 

- Намар һаял эхилбэ гэхэдэ, үдэр бүри шахуу нэгэ толгой шонын хүнэһэн болоно. Хоро хаяха, баймга урьха, хапха табиха арганууд хоригдонхой гээд мэдээжэ. 

Нютагай ангуушад үдэжэ мэдэһэн арьяатадтай тэнсүү үрэ дүнтэйгөөр тэмсэхэ арга нүхэсэлгүйдэнэ гээд сэхыень хэлэлтэй.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

19 Декабря 2016 г.

Буряад орондо залуу олзо эрхилэгшэд Наговицындэ өөрын түсэлнүүдые харуулаа

Буряад орондо «Ши – олзо эрхилэгшэш» гэһэн гаршагтай федеральна тусхай заршам программын оршондо һурагшадай олимпиадын дүнгүүд согсологдобо. Һарын туршада хабаадагшад тусхай һурласал гаража, удаань зохёоһон түсэлнүүдээ инвесторнуудай урда дурадхаһан байна. Олзо эрхилхэ дүй дүршэлөө харуулха хүсэлтэй 5 аймагай 13 команда Буряадайнгаа ниислэлдэ суглараа. Тиин асуудалнуудта харюусаха, олзо олохо талаар даабаринуудые бодохо, өөрын түсэл зохёохо гэхэ мэтын урилдаануудта хаба шадалаараа үзэлсэбэ. Хамтыншье, амин ангииншье тоосоондо Захааминай аймагай олзотон эрхимлээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад уласта 2017 ондо ариг сэбэрые сахиха хэрэгтэ бүхэли миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

Буряад орондо байгаалиин ариг сэбэрые сахиха талаар бэрхэшээлнүүдые шиидхэхэ хэрэгтэ 2017 ондо миллиард түхэриг шахуу мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. Энээн тухай Буряад Уласай Байгаали ашаглалгын сайд Юрий Сафьянов декабриин 12-то дуулгаа. 2017 он Ородой Холбоото Уласта ариг сэбэрэй габшагай жэл гэжэ соносхогдоо. Тиимэһээ, тэрэнэй хэлэһээр, гүрэн түрын хэмжээндэ олон тоото хэмжээ ябуулганууд энэ талаар зохёогдонхой.

19 Декабря 2016 г.

Вячеслав Наговицын тогтомол сэнгүүд тухай: гарзатамаар балай бэшэбди

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй. Ородой Холбооной 85 улас можонуудай дунда бидэ зайн галай элшэ хүсэнэй сэнгэй талаар 14-дэхи һуури эзэлнэбди. Эрхүүгэйхидэй бага сэн манда хэды һайшаалтай бэшэшье һаань, бидэ балайш гарзатамаар бэшэбди», - гээд тэрэ тэмдэглээ.

19 Декабря 2016 г.

Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр сахим бэшэгээр гарадаг болохонь

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба. Сахим гуримаар энэ ном гаргагдахадаа улас түрын эрхим хүндэтэ эрхэтэд тухай мэдээ улам олон зондо дуулгаха һэдэлгэһээ.

23 Марта 2016 г.

Буряад уласта VIP-пенси тухай хуули ёһо болбосоруулха талаар ажалай бүлэг байгуулагдаба

Буряад орондо «VIP-пенси тухай» хуули болбосоруулха зорилготойгоор Буряад Уласай Арадай Хуралай депудуудай болоод Толгойлогшын ба Засагай Газарай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай хамта ажаллаха тусхай бүлэг байгуулагдаба гээд улас түрын парламентын хэблэлэй албан дуулгаба. Тус бүлэгэй бүридэлдэ парламентын бүхы хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн үнөөхи үүсхэл оруулһан Михаил Гергенов, тиихэдэ Федор Бураев, Сергей Бужинаев, Сергей Дроздов, Бато Семенов, Баир Цыренов(ехэнь), Аркадий Цыбиков, Сергей Цыдыпов, тэрэшэлэн Арадай Хуралай захиргаанай мэргэжэлтэд оруулагдаа.

Лента новостей
17.01.2017

13:02 Регионы СФО

Прокурорская проверка не подтвердила претензии забайкальского омбудсмена к ТГК-14

11:57 Эко-Новости

В Бурятии «черный» лесоруб срубил сосну на 109 тысяч рублей

11:35 Общество

На Сагаалаган в Бурятию приедут три Деда Мороза – чешский, российский и монгольский

10:55 Погода

Небольшой снег передают синоптики Бурятии на завтра, днем -21

10:49 Здравоохранение

В Бурятии врачи поставили на ноги женщину с опухолью в позвоночнике

10:24 Экономика, бизнес

В Бурятии суд прекратил дело о банкротстве «Улан-Удэстальмоста»

10:19 Происшествия

Житель Бурятии зарезал сына за аморальное поведение

10:08 Общество

143 многоквартирных дома включили в Бурятии в программу капремонта в 2017 году

09:50 Город

В Улан-Удэ выберут лучшие туристические сувениры

09:36 Общество

Байкал возглавил список самых лучших мест для купания в проруби на Крещение

09:21 Культура

Хор кафедрального собора закрыл восьмой Байкальский рождественский фестиваль

09:12 Культура

Жителям Бурятии предлагают квест по музею декабристов

08:53 Происшествия

Власти Гусиного озера в Бурятии рассказали подробности затопления домов

08:42 Общество

В Улан-Удэ из-за хулиганства детей потух Вечный огонь

08:29 Происшествия

На границе с Монголией обнаружили сгоревший труп в багажнике автомобиля

08:29 Общество

В Чите хотят установить памятники сразу двум Героям России

08:19 Происшествия

В Бурятии полиция нашла у безработного крупную партию марихуаны

08:11 Общество

Жители Клюевки попросили депутата Баира Цыренова помочь с участком под новое кладбище

08:06 Политика и власть

В Бурятии праймериз на пост главы республики пройдут по открытой модели

07:43 Общество

Жители Бурятии просят восстановить движение электричек в восточном направлении

07:35 Политика и власть

Очередную сессию Народного Хурала Бурятии назначили на 1 марта

07:26 Образование

Школьники Бурятии приняли участие в олимпиаде по праву и бурятской литературе

07:19 Происшествия

В Бурятии арбалетчику, пытавшемуся перебросить наркотики на зону, грозит 20 лет тюрьмы

07:14 Город

В Улан-Удэ возле мусорных контейнеров нашли артиллерийские снаряды

07:08 Общество

В Бурятии объявили в розыск вымогательницу с татуировкой

07:04 Общество

В Бурятии полиция разыскивает девушку-подростка из Бичуры

06:55 Общество

В Улан-Удэ осудили банду женщин, торговавших опасным для жизни алкоголем

06:54 Происшествия

В Бурятии наледью затопило поселок Гусиное озеро: вода вышла из подполья

06:46 Общество

Правительство Бурятии разработало алгоритм: что делать при авариях на объектах тепло-водоснабжения

06:38 Экономика, бизнес

В Бурятии решают, как распределить субсидии среди фермеров

«« Январь 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

Сергей

17.01 07:11

Байкало-Ангарская прокуратура проверяла и выявила, что 25 рыболовецких совхозов деньги под квоту получали, обратной связи нет. То есть омуль реально не выпускался. Вот тут вообще не понятно, какая связь между рыбодобывающими предприятиями и рыборазведением? Рыбоводные заводы не могут производителей и икру заготовить только по причине того что омуля в реках нет. Вылавливается он! Посмотрите на трассе М55 сколько икры продается! Запрет нужен тотальный!

В Бурятии проверят результативность разведения омуля

Волан

17.01 01:17

Во-первых Сбер и без помощи главы Бурятии, в сельской местности не собирался делать сокращения офисов и своих устройств. Это они ранее официально заявляли. Во-вторых Наговицин отмечает, что из-за наличия проблем информационно-телекоммуникационного обеспечения некоторая категория населения полноценно не может пользоваться банковскими услугами, а вот уже эта забота непосредственно касается его самого, а не банка, потому что именно текущая власть должна налаживать уровень жизни в регионе.

Глава Бурятии попросил Германа Грефа сохранить филиалы Сбербанка в селах

костя

12.01 04:52

вам же сказали виноват хозяин , чего вы испугались!
Причиной пожара стало нарушение правил при монтаже теплогенерирующих агрегатов и устройств, виновным лицом оказался сам хозяин

Три пожара произошло в Улан-Удэ за минувшие сутки

Система Orphus